۲۸ صفر سال ۹۰ سید علی مومنی

۲۸ صفر سال ۹۰ سید علی مومنی

۲۸ صفر سال ۹۰ سید علی مومنی اجرا شده در هیئت زوار الحسین (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.