مراسم هفتگی ۹۷/۰۲/۲۷ مومنی

مراسم هفتگی ۹۷/۰۲/۲۷ مومنی

مراسم هفتگی ۹۷/۰۲/۲۷ مومنی در هیئت زوار حسین (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.