مراسم هفتگی 97/02/27 مومنی

مراسم هفتگی 97/02/27 مومنی

مراسم هفتگی 97/02/27 مومنی در هیئت زوار حسین (ع) به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.