مجموعه سخنرانی های مهدی دانشمند

مجموعه سخنرانی های مهدی دانشمند

مجموعه ای از سخنرانی های مهدی دانشمند

اجرا شده درسال های گذشته

MO

اثرات نماز

ماجرای پسر فقیری که عاشق دختر پادرشاس

عاقبت گناه

امان از بی غیرتی

امام زمان داری

به بچهها اعتماد کنید

داستان اسیه

ماجرای مرد صابون فروش

وقتی خدا صبرش …

تسلیم خدا