شب ۵ تا ۲۱ رمضان ۹۸ مهدی رسولی

شب ۵ تا ۲۱ رمضان ۹۸ مهدی رسولی

شب پنجم  تا شب بیست و یکم رمضان۹۸ – ۳۰ شب مناجات با خدا

زمان:
جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۸

تا ۰۵ خرداد ۹۸

با مداحی:
مهدی رسولی

شب پنجم رمضان

مناجات

روضه حضرت عبدالله

قسمتی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

 شب هفتم رمضان

مناجات

قسمتی از دعای پنجاه و سوم صحیفه سجادیه

روضه موسی بن جعفر

شب هشتم رمضان

مناجات

روضه امام رضا

دعای پنجاهم صحیفه سجادیه

شب نهم رمضان

روضه غلامرضا عینی فر

روضه مهدی رسولی

روضه غلامرضا عینی فر

شب دهم رمضان

روضه یوسف شبیری

شعر خوانی استاد کلامی

روضه پایانی یوسف شبیری

شب یازدهم رمضان

مناجات

قسمتی از دعای ابو حمزه ثمالی

آهمه نرو به جون فاطمه

در دوره ای که شام جهالت سحر نشد

شب دوازدهم رمضان

مناجات

روضه علی اصغر

قسمتی از ابو حمزه

شب سیزدهم رمضان

مناجات

روضه رباب

دعا ابو حمزه ثمالی

شب چهاردهم رمضان

روضه حضرت قاسم

فرازی از ابو حمزه ثمالی

روضه علی اصغر

شب پانزدهم رمضان

آچ گوزلریوی عالمی حیران مهدی عبدی

نور حقـه قرینه گلدی مهدی حقی

حـسـن‌بهـانـه‌عــشـقـه محمود کریمی

بـه‌نـام‌خــدا،‌بـه‌نـام‌حــسـن محمود کریمی

آرامـش‌یـعـنـی‌زیــر‌بــارون محمود کریمی

شـب‌شـب‌تـولد‌کــــریـمـه محمود کریمی

به‌احترام‌تو‌همه‌از‌جا‌قیام‌میکنیم مهدی رسولی

یک‌ماه‌ولی‌ماه‌هزار‌انجمن‌است مهدی رسولی

بـا‌خـوب‌و‌بـد‌گــدا‌مــیـسـازه محمود کریمی

شب شانزدهم رمضان

روضه علی اکبر

فرازی از ابو حمزه ثمالی

روضه پایانی علی اکبر

شب هفدهم رمضان

مناجات

روضه موسی بن جعفر

فرازی از ابو حمزه ثمالی

شب هجدهم رمضان

مناجات

روضه

فرازی از دعای ابو حمزه ثمالی

حـسین‌اقـام‌اقـام‌هـمه‌مـیرن‌…

روضه پایانی

شب نوزدهم رمضان

مناجات

مناجات حضرت امیر

روضه حضرت علی

قران بر سر

مناجات

دیدی‌ضـربت‌مـرتضی‌یه

آخــریـن‌نـمـاز‌حــیـدر‌اســـت

شب بیستم رمضان

روضه

کـوفه‌ای‌دیار‌علی،‌محرم‌اسرار‌علی

شب بیست و یکم رمضان

مناجات

زمـزمه‌قسمتی‌از‌دعـای‌ابـوحمزه‌ثـمالـی

روضه حضرت علی

قران به سر

کــم‌کــم‌کــنـار‌بـســتـرم‌‌‌…

نـوکــریـت‌از‌ســرمـم‌زیـــاده

گــریـه‌می‌کنم‌چـشام‌تر‌بـشه‌…