شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ مهدی رسولی

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ مهدی رسولی

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۷ مهدی رسولی در هیئت ثار الله زنجان به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.