شب 19 رمضان 97 حسن عطایی

شب 19 رمضان 97 حسن عطایی

شب 19 رمضان 97 حسن عطایی در هیئت محفل شاه علقمه قم به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.