شب ۱۹ رمضان ۹۷ حسن عطایی

شب ۱۹ رمضان ۹۷ حسن عطایی

شب ۱۹ رمضان ۹۷ حسن عطایی در هیئت محفل شاه علقمه قم به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.