شب هفتم محرم 1397 محمد رضا بذری

شب هفتم محرم 1397 محمد رضا بذری

شب هفتم محرم 1397 محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد.