شب نهم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب نهم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری

شب نهم محرم ۱۳۹۷ محمد رضا بذری و جبار بذری اجرا شده در هیئت بیت الزهرا (س) به صورت صوت اماده دریافت می باشد.