شب اول رمضان ۱۳۹۸ مطیعی

شب اول رمضان ۱۳۹۸ مطیعی

شب اول رمضان۹۸ – ۳۰ شب مناجات با خدا

زمان:
دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۸

با مداحی:
میثم مطیعی

اللهم شهر الرمضان

دعا افتتاح

روضه حضرت زهرا(س)