شب اول ایام مسلمیه سال۹۷ جواد مقدم

شب اول ایام مسلمیه سال۹۷ جواد مقدم

شب اول ایام مسلمیه سال۹۷ جواد مقدم جرا شده در هیئت بین الحرمین تهران به  صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.