جلسه هفتگی 97/05/22 وحید یوسفی

جلسه هفتگی 97/05/22 وحید یوسفی

جلسه هفتگی 97/05/22 وحید یوسفی اجرا شده در هیئت مکتب الزهرا به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد