جلسه هفتگی ۹۷/۰۵/۲۲ وحید یوسفی

جلسه هفتگی ۹۷/۰۵/۲۲ وحید یوسفی

جلسه هفتگی ۹۷/۰۵/۲۲ وحید یوسفی اجرا شده در هیئت مکتب الزهرا به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد