جلسه هفتگی ۹۷/۰۵/۱۷ جواد مقدم

جلسه هفتگی ۹۷/۰۵/۱۷ جواد مقدم

جلسه هفتگی ۹۷/۰۵/۱۷ جواد مقدم اجرا شده در هیئت بین الحرمین تهران به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.