جلسه هفتگی 97/05/17 جواد مقدم

جلسه هفتگی 97/05/17 جواد مقدم

جلسه هفتگی 97/05/17 جواد مقدم اجرا شده در هیئت بین الحرمین تهران به صورت صوت اماده ی دریافت می باشد.