جلسه هفتگی امیر برومند

جلسه هفتگی امیر برومند

جلسه هفتگی چهارشنبه مورخ: ۹۷/۱۰/۵

باحضور و نوای جمعی از مادحین پیرغلام شهراصفهان:

حاجمهدیمنصوری
حاجاحمداصفهانی
حاجمجیدصابری
حاجحسنمهرپرور حاجسیدرسولمیرباقری

بانوای: کربلاییامیربرومند

هیئت حضرت حسن بن علی علیهماالسلام اصفهان