ایام فاطمیه مهدی رسولی

ایام فاطمیه مهدی رسولی

مــراســــــم‌هفـــــتــــــــــــگی
شهادت حضرت زهرا
پنجشــنبه ۲۷ دی‌مــــاه ۱۳۹۷
مداح :مهدی رسولی
هیــئــت‌ثارالله‌زنــــــــجــــان

روضه حضرت زهرا

در دل خود شور عشق حیدر داریم

من به هوای کربلات میمیرم

پاشو اینجوری منو نده عذاب

میشم اروم تویه تابوتم